Všeobecné obchodní podmínky

I. VYMEDZENÍ POJMŮ

 • 1. prodávající – HealthWay, s.r.o, Nová 16, 900 44 Tomášov, IČO: 47 508 523, IČ DPH: 2023945088, který je provozovatelem internetového obchodu www.xxl-kolagen.cz
 • 2. kupující – fyzická osoba spotřebitel, podnikatel fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do smluvního vztahu s prodávajícím
 • 3. tovar – produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu www.xxl-kolagen.cz
 • 4. elektronická objednávka – odeslán elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznamem objednaného zboží z nabídky prodávajícího a cenou za objednané zboží, zpracovaný systémem obchodu.

II. OBJEDNÁVKA, ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ

 • 1. Kupující objednává zboží prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí v jakém přicházejí.
  2. Prodávající potvrdí elektronickou objednávku / e-mailem, telefonicky /, čímž dojde ke vzniku závazku a právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
  3. Objednávky lze stornovat telefonicky, e-mailem. Akceptování storna objednávky prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky, e-mailem.
  4. V souladu s ustanoveními § 12 odst. 1 Zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů má kupující právo ve lhůtě do 7 pracovních ode dne převzetí zboží odstoupit od koupě bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být doručeno na adresu prodávajícího formou běžného nebo obchodního balíku prostřednictvím pošty nebo zásilkové společnosti. Vrácené zboží nesmí mít známky používání, nesmí být poškozen, musí být kompletní a v původním obalu. Ke zboží je třeba přiložit kopii daňového dokladu, písemné prohlášení o odstoupení od koupě s uvedením čísla faktury, datem převzetí zboží a čísla účtu na vrácení částky zaplacené za zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu do 15 dnů ode dne odstoupení od koupě vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Součástí vrácené částky nejsou poplatky za dopravu zboží.
  5. V případě závažného problému s dodávkou zboží od výrobce si prodávající vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího.

III. DODACÍ PODMÍNKY

 • 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v co možná nejkratší době od přijetí elektronické objednávky. V případě, že se zboží nachází na skladě u prodávajícího, je expedováno do 2 pracovních dnů po obdržení a potvrzení objednávky.
  2. V případě, že se zboží na skladě nenachází, dodací doba je obvykle do 10 pracovních dnů.
  3. Prodávající dodá kupujícímu daňový doklad elektronickou formou – na email kupujícího.
  4. Prodávající účtuje k objednávce přepravní náklady na přepravu zboží k zákazníkovi kurýrní společností ve výši 160, – CZK. Pokud musí prodejce zvýšit cenu přepravy, vždy je to z důvodu zvýšené ceny přepravy ze strany kurýrní společnosti, kterou prodejce bohužel neumí ovlivnit. Vyšší cena dopravy bude s kupujícím vždy prokonzultována po přijetí objednávky a kým zvýšené dopravní náklady neodsouhlasí kupující formou emailu, nebude mu balík odeslán.
 • IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.
  2. Kupující uhradí kupní cenu za zboží buď předem převodem na účet nebo při převzetí formou dobírky v CZK.
  3. Kupujícímu bude doručeno zboží formou zásilky nebo dobírky, prostřednictvím kurýrní společnosti.

V. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • 1. Na prodávané zboží se vztahuje stanovená exspirační doba uvedená na balení produktu.
  2. Záruka na zboží se vztahuje na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem zjištěny při dodávce zboží.
  3. Záruka na zboží se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním a držením zboží způsobené kupujícím.
  4. Kupující vyrozumí o reklamaci zboží prodávajícího ihned po zjištění chyby e-mailem nebo doporučeným dopisem. Reklamované zboží zašle na adresu prodávajícího spolu se stručným popisem chyby jako balík, případně prostřednictvím kurýrní služby. Dopravní náklady nese kupující.
  5. Prodávající, po posouzení výrobcem rozhodne o oprávněnosti reklamace v zákonné lehotedo 30 dnů od doručení reklamovaného zboží.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 • 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu – společnosti HealthWay, s.r.o, souhlas se zpracováním svých osobních údajů především za účelem plnění kupní smlouvy, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem usnadnění vyřizování objednávek kupujících a to i na objednávky v budoucnosti, odměňování věrné zákazníky, na marketingové kampaně prodávajícího a soutěže. Prodávající se zavazuje, že tyto svěřené osobní údaje použije pouze pro komunikaci s kupujícím a na zaslání objednávky kupujícímu na jím uvedenou adresu prostřednictvím kurýrní společnosti, se kterou prodávající spolupracuje. Prodávající nebude poskytovat osobní údaje bez souhlasu vlastníka těchto dat žádné třetí osobě, kromě přepravní společnosti (kurýrní služby) za účelem doručení zboží kupujícímu, a kromě příslušných orgánů veřejné správy v případech, kde to stanoví zákon. Kupující je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to zasláním písemného oznámení prodávajícímu na adresu: HealthWay, s.r.o, Nová 16, 900 44 Tomášov, nebo elektronicky na info@xxl-kolagen.cz.
  2. V případě napadení serveru neznámým pachatelem / hackerům /, si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti. Výše uvedená pravidla použití osobních údajů neplatí pouze v této situaci.

VII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení “Všeobecných obchodních podmínek” ve znění platném v den odeslání této objednávky.
  2. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou vymezeny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji a Zákona o elektronickém obchodu.
  3. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou.